دوره ها

در حال برگزاری …

شناخت توانایی

زمان برگزاری

آذر و دی 1402

قیمت

رایگان

مدرس

امیر مهرانی

دوره شناخت توانایی ها  برگزار شد

 
دوره کاربردی جاوا

زمان برگزاری

آذر و دی 1402

قیمت

رایگان

مدرس

امیر مهرانی